REGULAMIN

REGULAMIN

1. OGÓLNE

1.1. Ósma edycja Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, zwanego dalej Festiwalem, odbędzie się w dniach 2-10 sierpnia 2014 roku.

1.2. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Dwa Brzegi, które jest prawnym reprezentantem wszystkich spraw Festiwalu.

1.3. Stałe sekcje Festiwalu:
- Świat Pod Namiotem,
- Na Krótką Metę,
- Muzyka, Moja Miłość,
- Kocham Kino,
- Wielkie Kino Na Małym Rynku.

1.4. Konkursy i plebiscyty:
- Plebiscyt Publiczności,
- Niezależny Konkurs Filmów Krótkometrażowych

2. KATEGORIE

A. Zgłaszać można filmy fabularne, dokumentalne, animowane i eksperymentalne do programu głównego (Świat Pod Namiotem, Na Krótką Metę) oraz do Niezależnego Konkursu Filmów Krótkometrażowych. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne.

B. Filmy odrzucone w ubiegłych latach nie będą brane pod uwagę.

C. Z wyjątkiem specjalnych, zaakceptowanych przez Dyrektora Artystycznego, przypadków, tylko filmy spełniające poniższe kryteria mogą być prezentowane na Festiwalu:

2.1. Świat Pod Namiotem:
- Filmu pełnometrażowe fabularne i dokumentalne (powyżej 60 min.),
- Filmy przed oficjalną polską premierą kinową,
- Filmy z 2013 lub 2014 roku, starsze tylko wtedy, gdy będzie to polska premiera filmu.

2.2. Na Krótką Metę:
- Filmy krótkometrażowe (poniżej 60 min.),
- Filmy z 2013 lub 2014 roku, starsze tylko wtedy, gdy będzie to polska premiera filmu.

2.3. Niezależny Konkurs Filmów Krótkometrażowych:
2.3.1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Dwa Brzegi.
2.3.2. W Konkursie biorą udział filmy:
- Krótkometrażowe (poniżej 50 min.),
- Wyprodukowane w 2013 lub 2014 roku, starsze tylko wtedy, gdy będzie to polska premiera filmu.
2.3.3. Filmy ocenia Niezależne Jury powołane spośród widzów Festiwalu.
2.3.4. Nagrody w Konkursie:
- Festiwal przewiduje minimalne wysokości nagród: Nagroda Główna w wysokości 5 000 PLN brutto, Drugie miejsce 3 000 PLN brutto, Trzecie miejsce 2 000 PLN brutto.
- Nagrodę otrzymuje reżyser nagrodzonego filmu.
- Nagrody zostaną wypłacone przez Festiwal w terminie 30 dni od dnia ustalenia wyników Konkursu na podstawie oświadczenia podpisanego przez wszystkich członków zespołu oceniającego z podaniem nazwisk nagrodzonych i wysokości poszczególnych kwot. Nagrodzeni zobowiązani są do podania danych niezbędnych do wypłaty nagrody. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Festiwal potrąci i odprowadzi od do odpowiedniego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% sumy nagrody.
2.3.5. Festiwal nie ponosi kosztów związanych z realizacją prac konkursowych, dojazdem na konkurs czy odbiorem nagrody.
2.3.6. Festiwal zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

2.4. Plebiscyt Publiczności:
- W Plebiscycie biorą udział filmy z sekcji Świat Pod Namiotem.
- Premierowe filmy pełnometrażowe z innych sekcji mogą zostać włączone do Plebiscytu. Ostateczna lista filmów biorących udział w Plebiscycie zostanie ogłoszona na stronie Festiwalu najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem Festiwalu.
- Widzowie Festiwalu głosują na film na specjalnych znaczonych kuponach, przyznając mu od 1 do 5 punktów.
- Filmy, które zgromadzą mniej niż 30 ważnych głosów, nie wezmą udziału w Plebiscycie.
- Spośród oddanych ważnych głosów będzie obliczona średnia ważona. Reżyser filmu z najwyższym wynikiem otrzyma Nagrodę Publiczności.

3. ZGŁASZANIE FILMÓW

3.1. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać najpóźniej do 31 maja 2014 roku.

3.2. Wersje językowe:
3.2.1. Filmy powinny być zgłaszane w oryginalnej wersji językowej z napisami angielskimi,
3.2.2. Filmy w polskiej i angielskiej wersji językowej nie muszą posiadać angielskich napisów,
3.2.3. W przypadku wyboru filmu angielska lista dialogowa i oryginalna lista dialogowa (jeśli jest inna niż angielska) powinny zostać przesłane,
3.2.4. Odstępstwa od tych zasad powinny być uzgodnione z Festiwalem.

3.3. W przypadku wysyłania do selekcji filmów na nośniku DVD zgłaszający ponosi wszystkie koszty transportu, ubezpieczenia i opłat celnych.

3.4. Filmy wysyłane do selekcji na nośniku DVD powinny być dostarczone do biura Festiwalu w kopercie z adnotacją: „tytuł filmu_ZGŁOSZENIE”.

3.5. W przypadku DVD wysyłanych spoza obszaru Unii Europejskiej do przesyłki powinna być dołączona faktura pro forma z następującą informacją: „Of no commercial value, for cultural purposes only”. Zadeklarowana wartość przesyłki powinna wynosić 0,00 $ / 0,00 € lub nie przekraczać 5,00 $ / 3,00 € .

3.6. Festiwal nie zwraca kopii przeglądowych nadesłanych do selekcji. Wszystkie zgłoszone filmy zostają włączone do archiwum festiwalowego.

4. SELEKCJA ZGŁOSZONYCH FILMÓW

4.1. W razie niedotrzymania terminu przez zgłaszającego lub niedokładnego wypełnienia karty zgłoszenia, Festiwal nie ma obowiązku dopuszczenia filmu do selekcji.

4.2. Festiwal nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub zaginione z przyczyn losowych.

4.3. Festiwal ma prawo zakwalifikowania filmu do innej festiwalowej sekcji.

4.4. Wszyscy zgłaszający zostaną powiadomieni e-mailem lub faksem o zakwalifikowaniu się lub odrzuceniu filmu.

4.5. Zakwalifikowane filmy udostępniane są Festiwalowi bezpłatnie.

4.6. Film, którego udział w Festiwalu został potwierdzony, nie może być wycofany z programu po 11 lipca 2014 roku.

5. KOPIA PROJEKCYJNA

5.1. Filmy prezentowane podczas Festiwalu mogą być wyświetlane na następujących nośnikach: kopia 35mm, Digital beta (PAL), Betacom SP (PAL)m DVD (PAL); inne po akceptacji przez Festiwal.

5.2. Nośniki projekcyjne powinny zostać dostarczone do biura Festiwalu w Warszawie do 18 lipca 2014. Odstępstwa od tego warunku powinny być uzgodnione z Festiwalem przed tą datą.

5.3. Festiwal ponosi koszty transportu kopii projekcyjnej tylko w jedną stronę:
5.3.1. Transport przychodzący, jeśli po Festiwalu film jest wysyłany na inny festiwal.
5.3.2. Transport wychodzący – dotyczy filmów, które zostały zakwalifikowane do programu na podstawie zgłoszeń.
5.3.3. Wyjątek stanowią filmy zaproszone przez Festiwal, które są wysyłane z siedziby właściciela kopii i tam też są odsyłane po zakończeniu Festiwalu.

5.4. Wszystkie nośniki są ubezpieczone przez Festiwal od momentu dostarczenia ich do biura Festiwalu do momentu przekazania ich kurierowi w celu odesłania.

5.5. Festiwal ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo kopii od momentu odebrania jej od firmy transportowej do chwili ponownego przekazania jej firmie transportowej. Odpowiedzialność Festiwalu za uszkodzenie lub zgubienie kopii jest ograniczone do kosztu wykonania nowej kopii według obowiązujących stawek laboratoryjnych (kopia standardowa).

5.6. Uszkodzenie kopii filmowej musi być zgłoszone do biura Festiwalu na piśnie w ciągu miesiąca od daty jej zwrotu, lub przed następnym pokazem na kolejnym festiwalu.

5.7. Wszystkie filmy prezentowane na Festiwalu zostaną odesłane najpóźniej do 10 września 2014 roku.

6. PROMOCJA I PUBLIKACJE
(dotyczy filmów zakwalifikowanych)

6.1. Festiwal ma prawo do użycia fragmentów filmu (nie dłuższych niż 3 minuty) i fotosów z filmu do celów promocyjnych i PR.

6.2. Festiwal ma również prawo do umieszczania informacji o filmie na stronie internetowej festiwalu oraz we wszystkich innych publikacjach promocyjnych (w tym katalog, program, informacje prasowe itp.)

6.3. Festiwal zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów promocyjnych zarówno podczas jak i po zakończeniu Festiwalu.

6.4. Producenci filmów z Niezależnego Konkursu wyrażają zgodę na 5 bezpłatnych projekcji filmów w pokazach laureatów organizowanych w Polsce i za granicą po zakończeniu Festiwalu. Dokładny harmonogram pokazów zostanie przesłany producentowi.

7. INNE

7.1. W przypadku wątpliwości ostateczna interpretacja regulaminu należy do Dyrektora Artystycznego Festiwalu.

7.2. Pytania dotyczące zgłaszania i selekcji filmów prosimy kierować pod adresem: entry@dwabrzegi.pl.

7.3. Niezależny Konkurs Filmów Krótkometrażowych, którego warunki zostały określone przez Festiwal powyżej, nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 62, poz. 341 z póz. zm.).

8. ZGODA

8.1. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.

8.2. Zgłoszenie filmu do udziału z Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące, na przetwarzanie przez Festiwal ich danych osobowych na potrzeby selekcji oraz w celach marketingowych Festiwalu. / Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.

POBIERZ
DB_2014_REGULAMIN.VER.2.1_PDF
DB_2014_ENTRY-FORM_PDF
DB_2014_ENTRY-FORM_DOC
DB_2014_ENTRY-FORM_RTF

© Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi Kazimierz Dolny Janowiec nad Wisłą
Projekt i realizacja: Tomasz Żewłakow